Kamis, 03 Mei 2018

Perihal Situs Web

Kursus Internet Marketing DUMET School nauaeb nyang khianpen vebsaith aemn ekasan thihemaasom soalab vebsaith olk lae vebsait tua thong veb vebsait saaedng nauaeb nai nacho ru upakon muthu nauaeb makcha maithoeng singthi boeng hen aet khoasab adcha maithoeng fail khomphiuatoe odny pokkati aeluaaemn khiannai HTML ru phasa thimi kheuongmai kan thiabtheoa tua thong veb veb samad pasanngan ongpakobkhong sabphanyakon veb tang soalab nauaeb khian sen hubaebb akson lae hubphab pheuosaaedng nauaeb nauaeb thouapaisanonghai hypertext soeng luammi aethb noa thid ru menuaethb sidebar thi seuomtokab nauaeb tangodnyphan hyperlinks thiooenva leuony nai kheuokhai tua thong veb veb samad dung nauaeb chak kheuong aem khai vebsait lainya kai kheuong aem khai veb samad choakad kankhaothoeng kheuokhai ekasonsen intranet bolisad tua thong veb vebsaitsai Hypertext Transfer Protocol HTTP pheuohedhai kan hongkho dangkav nauaeb aebbthauaon bangkhang oenva naaeb na stationary aemn nauaeb thithuksongkab phusai yangthuktong tamthi kebuaai kongkankhamkab nauaeb aebb kheuonhaiv thithuk sangkhun odny khoa hong samak veb dangnan nauaeb khongthi saaedngkhomun diauakan soalab phusai thangmod chak saphabkan thangmod ingtam khuaamsamad thithansahaim khong kheuong aem khai veb thicha chelacha paphed neuoha ru phasa khong ekasan thimi hun dangkav lae kheuong aem khai thithuk koanod hai hed Perihal Situs Web